Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX YOUR PROFIT

 Artikel 1          Definities

 1. Flex Your Profit (en handelsnaam Flex Administratie Zeeland), gevestigd te Nieuwvliet, KvK-nummer 66132665, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

 

 

Artikel 3          Offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

 

Artikel 4          Tarieven en betalingen

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener met een geschat aantal uren vermeld. Bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten zullen apart worden vermeld. Kosten voor overdracht en het aanleggen van een dossier zullen tevens worden doorberekend.
 3. De afnemer van een jaartraject ontvangt 12 maandelijkse facturen. Opdrachten op basis van uurtarief zullen tevens maandelijks worden gefactureerd.
 4. In tegenstelling tot hetgeen in lid 3 geregeld, worden Profit First opdrachten geheel vooraf gefactureerd.
 5. De abonnementskosten voor het boekhoudprogramma worden apart geïncasseerd.
 6. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Tarieven zullen tijdens een lopende overeenkomst niet worden verhoogd.
 8. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.
 9. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener.
 10. Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 11. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Dienstverlener is hierbij gerechtigd af te wijken van de tarieven zoals geregeld in de Wet Incassokosten.
 12. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5          Informatieverstrekking klant

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Indien klant alle benodigde informatie niet uiterlijk 14 kalenderdagen voor het verstrijken van een termijn voor de betreffende aangifte beschikbaar heeft gesteld, is dienstverlener niet gehouden de belastingaangifte te verwerken.
 5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De dienstverlener voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 

 

Artikel 7          Looptijd en ontbinding

 

 1. Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. Een jaartraject is geheel naar wens van de klant in te richten. Het traject dat de klant aanschaft heeft een minimale looptijd van 1 boekjaar en is daarna opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. In een dergelijk geval worden de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren onmiddellijk opeisbaar. Tevens worden kosten voor overdracht in rekening gebracht.
 3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 4. Een los adviesgesprek kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
 5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 6. Indien een workshop, door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op heeft, niet offline plaats kan vinden, is dienstverlener gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 7. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant kan zijn aankoop tot 14 kalenderdagen voor aanvang kosteloos annuleren. Binnen 14 kalenderdagen voor aanvang is klant gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan dienstverlener worden doorgegeven. Klant heeft bij annulering binnen 14 kalenderdagen te allen tijde een betalingsverplichting.
 8. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

 

 

 

Artikel 8          Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan een kwartaal heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst betreffende een jaartraject schriftelijk te ontbinden. Dienstverlener zal volledig meewerken aan het overdragen van de administratie.
 3. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

 

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering wordt uitgegaan, het bedrag dat door dienstverlener in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 5. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 10        Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst draagt dienstverlener er zorg voor dat alle betreffende bescheiden die noodzakelijk waren voor uitvoering van de overeenkomst, aan klant worden geretourneerd en het dossier wordt overgedragen.
 3. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is niet toegestaan bewegende beelden of materiaal voorzien van geluid te maken, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11        Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op dienstverlener een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
 2. Doordat sommige diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door klant is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door dienstverlener.

 

Artikel 12        Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13        Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd., tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Algemene voorwaarden Flex Your Profit, opgesteld 1-8-2019, herzien 1-5-2021