Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX YOUR PROFIT

Artikel 1            Definities

 

 1. Dienstverlener: Flex Your Profit tevens handelend onder de naam Flex Administratie Zeeland, gevestigd te (4504 AE) Nieuwvliet, aan de Dorpsstraat 17, KvK-nummer 66132665 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I. Dieleman.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan dienstverlener opdracht heeft gegeven tot het leveren van (digitale) producten en/of diensten.
 3. Producten en/of diensten: alle diensten met betrekking tot advisering, begeleiding, coaching, ondersteuning en organisatie met betrekking tot Profit First en/of (financiële) administratie en aanverwante producten en/of diensten, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot boekhouding, administratie, verzorging aangiftes btw en inkomenstenbelasting, Profit Assessment, winstplan, strategiegesprekken, profit call membership, (online) trainingen, accountability trajecten, masterclasses, rapportages en/of (e-)book. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 4. Overeenkomst: de schriftelijke of digitale overeenkomst van opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. Partijen: Klant en dienstverlener gezamenlijk.

 

Artikel 2            Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en/of werkzaamheden door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeen gekomen.
 7. De dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. De dienstverlener zal klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
 8. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen 7 dagen, nadat klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Klant heeft niet het recht een gesloten overeenkomst te ontbinden naar aanleiding van een wijziging van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3            Offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Offertes zijn altijd vrijblijvend en dienstverlener heeft het recht een gedaan aanbod binnen 5 dagen na aanvaarding daarvan door klant te herroepen.
 2. Dienstverlener kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of type-, zet- of drukfout bevat.
 3. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door klant verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de daadwerkelijke omstandigheden, dan kunnen er geen rechten aan de aanbieding worden ontleend.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht dienstverlener niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen producten en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

 

Artikel 4            Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat klant de door dienstverlener gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan dienstverlener een opdracht verstrekt, is dienstverlener pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan klant heeft bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van dienstverlener of zodra dienstverlener – zonder protest van klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen klant en dienstverlener zijn overeengekomen. Dienstverlener zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door dienstverlener wordt overschreden. Dit is overmacht.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt dienstverlener klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 5            Tarieven en betalingen

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief overige kosten. Op de offerte staat de overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener met een geschat aantal uren vermeld. Bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten zullen apart worden vermeld. Kosten voor overdracht en het aanleggen van een dossier zullen tevens worden doorberekend.
 3. De afnemer van een jaartraject of accountability traject ontvangt maandelijkse facturen. Bij de jaartrajecten betreffen de maandtermijnen voorschotten. Aan het eind van de overeen gekomen termijn of bij beëindiging van het jaartraject zullen de daadwerkelijk gewerkte uren door dienstverlener worden verrekend met de reeds betaalde maandvoorschotten. Een eventueel bij te betalen verschil zal dan aan klant aanvullend worden gefactureerd. Bij een eventueel minsaldo, zal vanaf € 150 excl. BTW worden terugbetaald tot een maximum van € 350 excl. BTW.
 4. Opdrachten op basis van uurtarief zullen tevens maandelijks worden gefactureerd.
 5. In tegenstelling tot hetgeen in lid 3 geregeld, worden Profit First opdrachten en digitale producten en/of diensten geheel vooraf gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
 6. Een Profit call memberschip of losse profit call dienen direct bij afname, dus vooraf, te volledig te worden voldaan.
 7. De abonnementskosten voor het boekhoudprogramma worden apart geïncasseerd.
 8. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 9. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft altijd het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Tarieven zullen tijdens een lopende overeenkomst niet worden verhoogd.
 10. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk. Bij meerwerk door overschrijding van of andere werkzaamheden, zal dienstverlener klant hiervan tijdig op de hoogte stellen onder opgave van het (uur)tarief voor het meerwerk. Klant is verplicht dit meerwerk of op diens verzoek verricht meerwerk te betalen.
 11. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener.
 12. Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 13. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 14. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Dienstverlener is hierbij gerechtigd af te wijken van de tarieven zoals geregeld in de Wet Incassokosten.
 15. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Deze incassokosten bedragen 15% over het totale overeen gekomen bedrag van de opdracht, met een minimum van € 150,00.
 16. Klant is verplicht de volledige (buiten)gerechtelijke kosten die dienstverlener maakt te vergoeden, ook indien die de rechterlijke proceskostenvergoeding te boven gaan.
 17. Indien klant in verzuim is, is dienstverlener gerechtigd om de overeenkomt met onmiddellijke ingang te ontbinden en heeft zij het recht om volledige schadevergoeding van klant te vorderen. Klant heeft geen recht op schadevergoeding van enige geleden schade wegens deze ontbinding.
 18. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant wordt de overeenkomst per direct ontbonden en zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6            Informatieverstrekking klant

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of relevant is en alle informatie die dienstverlener opvraagt, tijdig, correct en op de gewenste wijze beschikbaar aan dienstverlener
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in de voorgaande leden van dit artikel gestelde.
 4. Indien klant alle benodigde informatie niet uiterlijk 14 kalenderdagen voor het verstrijken van een termijn voor de betreffende aangifte beschikbaar heeft gesteld, is dienstverlener niet gehouden de belastingaangifte te verwerken.
 5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

 

 

Artikel 7            Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De dienstverlener voert de gekozen dienst naar beste inzicht, vermogen en naar de in haar branche geldende voorwaarden uit. Dienstverlener is aangesloten bij Profit First Professionals Nederland en is gecertificeerd Profit First Professional en winstadviseur.
 2. Op dienstverlener rust slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen en uitvoeren van de adviezen van dienstverlener. Dienstverlener beheert niet het vermogen van klant.
 3. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden zonder toestemming van klant te laten verrichten door derden.
 4. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht voor klant welke niet vallen onder de werkzaamheden die onder de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht en is daarvoor aanvullende betaling vereist.
 5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen, zoals bijvoorbeeld een fatale datum voor een belastingaangifte. Overschrijding van een dergelijke termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van dienstverlener en geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 6. Dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft dienstverlener het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft dienstverlener het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien deze factuur door klant niet wordt betaald, is dienstverlener niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
 9. Indien goedkeuring op een aangeleverd concept c.q. voorlopige aangifte binnen de daartoe door dienstverlener gestelde termijn uitblijft, heeft dienstverlener het recht de uitvoering van de dienstverlening op te schorten en komt de eventueel hieruit voortvloeiende vertraging voor rekening en risico van klant.
 10. Klant is verplicht de van dienstverlener verkregen inloggegevens voor de diverse systemen, platforms en applicaties zorgvuldig en veilig te bewaren en mag deze gegevens niet delen met derden. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gehackte accounts, verlies van inloggegevens etc.
 11. Doordat sommige diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Bij storingen in apparatuur, programmatuur of internet is er sprake van overmacht.
 12. Tijdige informatieverschaffing door klant is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door dienstverlener.

 

Artikel 8            Looptijd en ontbinding/opzegging/annulering

 

 1. Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst per direct te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. De tussen klant en dienstverlener gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van dienstverlener of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van dienstverlener.
 3. Indien het door dienstverlener uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van dienstverlener op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door klant aan de erfgenamen te worden betaald de totale som van de opdracht, verminderd met een redelijk, in overleg met erfgenamen te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
 4. Een jaartraject is geheel naar wens van de klant in te richten. Het traject dat de klant aanschaft heeft een minimale looptijd van 1 boekjaar en is na afloop van het eerste jaar opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. In een dergelijk geval worden de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren onmiddellijk opeisbaar. Tevens worden kosten voor overdracht in rekening gebracht.
 5. Vóór het einde van het boekjaar ontvangt klant een nieuw aanbod voor een jaartraject voor het daarop volgend boekjaar. Klant krijgt dan de optie om te verlengen of de overeenkomst per het nieuwe boekjaar kosteloos op te zeggen. Opzegging tjidens een lopend boekjaar is niet kosteloos, zie hetgeen in het vorige lid is bepaald.
 6. Bij annulering van een jaartraject of accountability traject tot één maand voor de startdatum van het traject, zal 10% over het totaalbedrag van het gehele traject aan annuleringskosten gefactureerd worden aan klant wegens reeds gemaakte kosten, voorbereidende werkzaamheden en gederfde omzet c.q. winst.
 7. Bij annulering binnen één maand tot twee weken voor startdatum 20% en bij annulering binnen twee weken tot aan de startdatum 30%. Vanaf de startdatum zijn de volledige kosten verschuldigd, conform hetgeen bepaald is in lid 4 van dit artikel.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren, zoals masterclasses, online trainingen of workshops, templates, profit calls, human design rapportages. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Er kan geen restitutie plaatsvinden.
 9. Het is niet mogelijk een Profit Call Membership of losse Profit Call na aanschaf te annuleren. Er zal geen restitutie plaatsvinden.
 10. Tickets voor live workshops en/of trainingen kunnen niet meer geretourneerd worden. Er zal geen restitutie plaatsvinden.
 11. Een los adviesgesprek of andere afspraak kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang zal 50% van de gereserveerde tijd door dienstverlener in rekening worden gebracht. Bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt 100% van de gereserveerde tijd doorberekend aan klant.
 12. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop, training of afspraak. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop, training of afspraak op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 13. Indien een workshop, training of afspraak door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op heeft, niet offline plaats kan vinden, is dienstverlener gerechtigd de workshop, training of afspraak online te geven c.q. houden. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 14. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop of live groepstraining, kan klant binnen 14 kalenderdagen voor aanvang het aankoopbewijs overdragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan dienstverlener worden doorgegeven.
 15. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.
 16. Indien klant is overeengekomen in maandelijkse termijnen te betalen, zal de betalingsregeling bij annulering komen te vervallen en is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door dienstverlener. Klant is in dat geval verplicht het volledige bedrag per omgaande te voldoen.
 17. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal dienstverlener vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 18. Dienstverlener is gerechtigd alle reeds door klant betaalde bedragen te verrekenen met de door klant verschuldigde schadevergoeding.

 

Artikel 9            Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen en die niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van dienstverlener komen, zoals ziekte, ongevallen, brand, storingen een epidemie, pandemie of overheidsmaatregelen of andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van dienstverlener.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan een kwartaal heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst betreffende een jaartraject schriftelijk te ontbinden zonder elkaar enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Dienstverlener zal volledig meewerken aan het overdragen van de administratie.
 3. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens zwaarwegende omstandigheden, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.
 4. Indien dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10          Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt of tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders luiden.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet tijdig binnen de daartoe gestelde termijn reageren van klant op concept aangiftes of andere concepten, waardoor bepaalde handelingen, zoals het doen van btw-aangifte of aangifte inkomstenbelasting niet binnen de daarvoor geldende termijn kan worden gerealiseerd. Eventuele hieruit voortvloeiende schade of boetes, zijn voor rekening en risico van klant.
 4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 5. Dienstverlener is nimmer verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van klant. Indien zij de adviezen of verdeling op grond van Profit First niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende gevolgen en eventuele schade voor rekening en risico van klant.
 6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten of het niet behalen van door klant beoogde doelstellingen.
 7. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet bereikbaar zijn van systemen, platforms, applicaties, internet en/of andere software programma’s door storingen of fouten of storingen in andere apparatuur, waardoor klant (tijdelijk) geen toegang heeft tot dienst administratie en/of een digitaal product.
 8. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele door derde partijen of personen geleden schade. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde producten en/of diensten.
 9. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door haar ingeschakelde derde partijen. In dat geval zijn deze aansprakelijkheidsbepalingen op gelijke wijze van toepassing met betrekking tot de door deze derde uitgevoerde dienstverlening en dient klant zich rechtstreeks tot deze derde te wenden.
 10. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor door klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van klant of derden, letselschade of immateriële schade.
 11. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering wordt uitgegaan, het bedrag dat door dienstverlener in rekening is gebracht of zal worden gebracht tot maximaal 2 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 12. Dienstverlener heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 13. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij dienstverlener te zijn ingediend, anders vervalt het recht op schadevergoeding.
 14. Indien dienstverlener bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de klant kenbare vergissing maakt, is deze verplicht dienstverlener daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij dienstverlener te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

 

Artikel 11          Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij dienstverlener.

De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan klant.

 1. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media, zoals templates, digitale producten, downloads, tools, adviezen, concepten en inlogcodes of kortingscodes te verveelvoudigen, openbaar te maken, exploiteren, be- of verwerken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst draagt dienstverlener er zorg voor dat alle betreffende bescheiden die noodzakelijk waren voor uitvoering van de overeenkomst, aan klant worden geretourneerd en het dossier wordt overgedragen. Voor de overdracht worden kosten in rekening gebracht aan klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke dienstverlener in licentie gebruikt, zoals bepaalde programma’s, applicaties en/of software, mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, komen deze licenties te vervallen en kan klant niet meer inloggen in deze programma’s, applicaties en/of software.
 4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is niet toegestaan bewegende beelden of materiaal voorzien van geluid te maken, tenzij anders overeengekomen.
 5. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van klant afkomstige informatie, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart dienstverlener tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht of auteursrecht
 6. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan dienstverlener van € 2.500,– per overtreding, tot een maximum van € 25.000,– onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 12          Geheimhouding

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Deze verplichting geldt niet voor zover op dienstverlener een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

 

Artikel 13          Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde producten en/of diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging, (gedeeltelijke) restitutie of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14          Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Algemene voorwaarden Flex Your Profit opgesteld 1-8-2019, herzien 7-2-2023